Directiechauffeur in de media een vak of een "Mythe"

Gepubliceerd op 19 juni 2020 om 14:49

Leuk dat u interesse toont in onze column over de directiechauffeur. De titel "Directiechauffeur in de media een vak of een Mythe" heeft een bijzondere betekenis. In Nederland zijn er ongeveer 4.000 directiechauffeurs actief waarvan een groot deel professioneel is opgeleid en doorlopend getraind in het onderhouden en verder ontwikkelen van hun vaardigheden. Deze beroepsgroep heeft in onze ogen een bijzondere positie in het werk en de samenleving. 

Waarom wordt het begrip "Mythe" gebruikt. In dit geval meer symbolisch dan met en werkelijke historische waarde. De symboliek in dit begrip ligt voor de directiechauffeur meer in het feit dat de werkzaamheden die hij verricht van groot belang zijn voor de mens, de organisatie en de maatschappij. Wat we hiermee bedoelen zullen we later nog op ingaan. 

Met betrekking tot het begrip media doelen we voornamelijk op uitingen op social media bronnen zoals facebook, linkedinn, instagram. Maar ook partijen die over het begrip directiechauffeur uitingen publiceren die niet altijd een goed beeld geven van de feiten en de werkelijkheid die voor de directiechauffeur van belang zijn. 

Zelf kan ik terugkijken op 16 jaar ervaring in de omgang met directiechauffeurs (Pro-drive, Team Swanborn, Secu Drive Training en nu Safe Driving Academy) samen met onze partner/instructeur Tim Swanborn. Typerend voor deze groep is dat de groep van directiechauffeurs die wij kennen of mee gewerkt hebben een zeer hechte en gesloten groep is. Kortom onderling wordt er weinig verteld over de ervaringen en de bijzondere situaties waarmee men te maken heeft gehad.  Discretie, Vertrouwen en Dienstbaar moeten voor de directiechauffeur een tweede natuur zijn. De moderne communicatiebronnen zoals Social Media die wij natuurlijk wel volgen worden door directiechauffeurs ook  wel gebruikt om hun "avonturen" en werkzaamheden te delen. Dit past niet altijd bij de beroepshouding van een  directiechauffeur. Het valt ons op dat een groot gedeelte van de bij ons bekende en met ons samenwerkende directiechauffeurs geen gebruik maakt van social media of hierin zakelijk en privé scheiden. Tot zover de inleiding van deze column. 

De eerste directiechauffeur in Nederland:

Hierover is niet met zekerheid te zeggen wie deze eer toekomt. Wij hebben uit de historie kunnen herleiden dat Sjef van Run (oud international van PSV) naast voetballer in het dagelijks leven in dienst van Philips was als chauffeur. De getoonde foto dateert uit 1935. Na 1945 werd er door het sterk groeiend aantal reizen over land door industriëlen beleidsmakers en bewindslieden steeds vaker gebruik gemaakt van een chauffeur. 

Geruchtmakende criminele gebeurtenissen:

De ontvoering van Freddy Heineken in 1983, Gerrit Jan Heijn in 1987 en de moord op Pim Fortuyn in 2002 hebben ertoe bijgedragen dat er voor privé/directiechauffeurs gezocht werd naar passende opleidingen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het beschermen en veiliger maken van de door een chauffeur te vervoeren personen. Al snel bleek dat er voor de directiechauffeurs geen aanvullende opleidingen bestonden. Er zijn toen marktpartijen ontstaan die naast hun betrokkenheid bij eerder genoemde incidenten een opleiding voor de directiechauffeurs hebben ontwikkeld welke zijn gebaseerd op de toenmalige en huidige opleiding die voor politie en hulpdiensten gelden. Onze partner en instructeur Tim Swanborn en ik zelf in bescheidener mate hebben een belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling en het doorontwikkelen van de opleidingen voor VIP en directiechauffeurs. 

Een leven lang ontwikkelen is de nieuwe norm in onze samenleving:

Het behalen van het rijbewijs is de bevestiging dat we over de vaardigheden beschikken om op een veilige wijze aan het verkeer deel te nemen. De basisvaardigheid dus. En wie is er gestopt met leren en ontwikkelen na de basisopleiding? Dit geldt dus ook voor de directie-chauffeur. Om het bereikte niveau te behouden en of verder te ontwikkelen is veel training nodig. Wat dat betreft lijkt het op topsport. Het verder ontwikkelen van trainingen voor direc-tiechauffeurs staat nooit stil. Zaken als, voertuigtechnologie, veiligheidssystemen, nieuwe brandstoffen, veiligheid- en security aangelegenheden, wet- en regelgeving, infrastructuur, maatschappelijke ontwikkelingen dragen ertoe bij dat er steeds weer nieuwe onderwerpen zijn waarop een training gebaseerd kan worden.  

Safe Driving Academy kan met trots zeggen dat ze samen met de wensen van opdrachtgevers steeds weer tot nieuwe trainingselementen komen die bijdragen aan een succesvol ontwikkel traject. Zo blijft trainen leuk en is er sprake van een doorlopende ontwikkeling van kennis en vaardigheden. 

De directiechauffeur in de praktijk:

Als directiechauffeur beschik je natuurlijk over een excellente voertuigbeheersing en rijvaardigheid maar heb je ook oog voor veiligheid- en security issues. Andere kenmerken van een directiechauffeur zijn Discreet, Vertrouwen, Dienstbaar. De beroepshouding van een directiechauffeur is een veelomvattend takenpakken waarin communicatie, sociale vaardigheden, gastheerschap maar ook oog voor details belangrijk zijn. 

In de uitvoer van zijn vak heeft de chauffeur een regie functie. Hij is immers verantwoordelijk voor de veiligheid  en het welzijn van de te vervoeren personen, van hemzelf, het voertuig en de maatschappij. In een veranderende samenleving waarin onder andere dreigingen en onvoorziene risico's steeds vaker voorkomen heeft de chauffeur een sleutelrol om dit tijdig waar te nemen en hierop naar behoren te handelen. 

Het vak van directiechauffeur zal dan niet snel saai zijn maar kent wel ook nadelen. Tijdsdruk, lange wachttijden, onregelmatigheid en 24/7 beschikbaarheid kunnen als nadelig ervaren worden. Een opdrachtgever heeft dus het grootste belang bij een goed getrainde chauffeur waarvoor vaak ruimschoots budget beschikbaar is.  Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de opleidingen en trainingen klik dan hier.

Directiechauffeur en Social Media:

Het aantal actief werkende directiechauffeurs is beperkt. Dit geldt ook voor het aantal opleiders wat gecertificeerd is om voor deze groep opleidingen en trainingen te verzorgen. Het aantal personen wat op dit moment nog actief is in het geven van opleidingen en trainingen met een brede achtergrond is heel beperkt. Safe Driving Academy beschikt over deze kennis en ervaring. 

In deze column willen we dan ook graag aandacht besteden aan de waarnemingen die wij doen in Social media op het gebied van professioneel gedrag van personen en marktpartijen die een andere visie hebben op de beroepsethiek en helaas onjuiste informatie verstrekken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Het delen en posten van informatie van en over werkzaamheden:

Het is opvallend dat we steeds vaker op Social Media geconfronteerd worden met informatie over uitgevoerde werkzaamheden waarbij foto's van voertuigen, locaties maar ook merknamen en logo's worden gepubliceerd. Hier kunnen behoorlijke veiligheidsrisico's aan verbonden zijn. Ook past dit niet in de beroepsethiek waarin discretie een belangrijk gegeven is. Wij weten dat er Chauffeurs zijn geweest die hiervan ernstige consequenties hebben ervaren. 

Voortbestaan CCV D1 en D2 certificaat:

Recentelijk heeft een marktpartij gemeend te moeten publiceren dat het merendeel van de gecertificeerde opleiders voor het laten vervallen van het CCV D1 en D2 certificaat is. Dit is een volstrekt onjuiste bewering. De opleiders hebben een collectief blok gevormd en zijn in gesprek met het management van het CCV/CBR om het certificaat te blijven behouden. Vooral de opdrachtgevers zoals de grote bedrijven en de aanbestedende diensten stellen het hebben van een CCV D1 en D2 certificaat immers verplicht. Het is dan jammer dat een marktpartij dit soort informatie publiceert. Ook de opmerking dat een certificaat van het Dekra als de nieuwe standaard gezien moet worden is volstrekt onjuist.

Geldig houden van het certificaat CCV D1 en D2: 

Om het certificaat CCV D1 en D2 geldig te houden dient een cursist in een periode van 5 jaar 3 applicatiedagen te volgen. Het CCV heeft hiervoor richtlijnen gepubliceerd op hun website. In deze richtlijnen staat dat aan de applicatieverplichting is voldaan als er 3 praktijkdagen worden gevolgd of 2 praktijkdagen en 1 theorie dag. In een recente publicatie stelt een opleidende marktpartij dat het mogelijk is om 2 theorie dagen te doen en 1 praktijkdag. Ook dit is een onjuiste redenering.

Onze conclusie is dan ook dat degene die deze publicaties hebben geplaatst onvoldoende bekend zijn met de beroepsethiek van directiechauffeur en/of over onvoldoende kennis en ervaring beschikken om de juiste informatie te publiceren. 

Passie voor het vak van directiechauffeur en het opleiden ervan:

Juist omdat het een kleine groep van chauffeurs en opleiders is, die actief zijn in dit segment, is het van het grootste belang dat informatie op een juiste en correcte wijze gedeeld wordt op alle mogelijke media bronnen. Wij van Safe Driving Academy zorgen ervoor dat we in staat zijn om altijd de meest betrouwbare en juiste informatie te delen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn voor het samenstellen en uitvoeren van trainingen neem dan gerust contact met ons op.